10 vragen over Xylella fastidiosa (2024)

Xylella fastidiosa is een bacterie die veel schade veroorzaakt en daardoor binnen de EU een quarantainestatus heeft. De experts van Wageningen University & Research zetten hun kennis over plantpathogene bacterieziekten in voor de detectie en herkenning van deze bacterie en later mogelijk ook de beheersing ervan.

1. Wat is Xylella fastidiosa?

Xylella fastidiosa is een niet-sporenvormende staafvormige bacterie. Taxonomisch gezien is het een ingewikkelde soort die uit diverse groepen bestaat. Er zijn vier ondersoorten beschreven: X. fastidiosa subsp. fastidiosa, X. fastidiosa subsp. multiplex, X. fastidiosa subsp. sandyi en X. fastidiosa subsp. pauca. Iedere ondersoort kan meerdere waardplanten aantasten. De bacterie kent ruim 300 waardplanten. Een lijst met EU waardplanten van de Europese Commissie wordt regelmatig bijgewerkt.

De Xylella-bacterie leeft in de houtvaten van geïnfecteerde planten. De bacterie kan zich verplaatsen tegen de sapstroom in (transport water van wortels naar blad). De sapstroom raakt verstoord en grote delen van de kroon of het loof verdrogen en sterven daardoor af. Voor zover nu bekend, wordt de bacterie niet via zaad overgedragen.

Symptomen van Xylella

De symptomen variëren per gewas, en zijn afstervende takken, bruine bladranden, bruine plekken met afstervend bladweefsel en bladvergeling. Planten kunnen ook lang besmet zijn zonder dat symptomen zichtbaar zijn. Veel waardplanten vertonen nooit symptomen.

10 vragen over Xylella fastidiosa (1)

2. Wat is het probleem bij Xylella fastidiosa?

Xylella fastidiosa heeft binnen de EU een quarantainestatus (EPPO A2 lijst). Bij import van waardplanten wordt op de aanwezigheid van Xylella gecontroleerd. In 2013 werd Xylella aangetroffen op olijfbomen in Italië. In 2014 en 2015 zijn partijen koffie-sierplanten afkomstig uit Costa Rica en Honduras onderschept waarbij de bacterie is aangetoond door diverse EU-lidstaten. In 2015 is de bacterie aangetroffen op Corsica in sierplanten van Polygala myrtifolia (vleugeltjesbloem). Inmiddels is de bacterie ook aangetroffen in Zuid-Frankrijk (Nice en omgeving).

De Europese Commissie heeft in december 2015 de bestrijdingsmaatregelen tegen Xylella fastidiosa verder aangepast. Voor alle waardplanten die in de EU besmet zijn bevonden geldt nu een plantenpaspoortplicht. Meer informatie over Xylella op de website van de NVWA.

3. Hoe wordt de bacterie verspreid?

Xylella wordt binnen de plant getransporteerd door het xyleem- (houtvaten van een plant dat zorgt voor het transport van water en daarin opgeloste stoffen vanaf de wortels naar de bladeren). Verspreiding van plant naar plant vindt plaats door zuigende insecten (vectoren), zoals bladvlooien en schuimbeestjes. De bacterie overleeft in de vectoren en kan zich zelfs licht vermeerderen in de slokdarm van het insect. Na opname van de bacterie kan deze door het insect direct overgedragen worden. De rol die een specifieke vector speelt in het overdragen van de bacterie hangt af van de aantallen en de efficiëntie van de overdracht. De eieren van de besmette insecten zijn niet besmet.

Bij verspreiding van de bacterie lijkt overdracht via handen, gereedschap e.d. geen rol te spelen. Wel kan verspreiding via besmet plantmateriaal plaatsvinden.

4. Wat gebeurt er als Xylella in Nederland komt?

Hoge temperaturen en gebrek aan water stimuleren de ontwikkeling van Xylella. De verwachting is daarom dat in het Nederlandse buitenteelten symptoomontwikkeling niet of traag zal optreden. De bacterie zal naar verwachting in een lage dichtheid voorkomen en daardoor moeilijk op te sporen zijn. Zodra besmet materiaal vanuit Nederland naar warme regio’s wordt geëxporteerd, kan er wel symptoomontwikkeling optreden.
Er zijn diverse akkeronkruiden die als waardplant van Xylella zijn beschreven, zoals brandnetel en wolfsmelk.

5. Bij welke belangrijke gewassen veroorzaakt Xylella belangrijke problemen?

 • Citrus in Brazilië: Citrus “Variegated chlorosis”
 • Druiventeelt in Californië (USA): “Pierce’s disease”
 • Olijven in Apulië in Italië: “Olijfbomenpest”
 • Perzik: “Phony disease”

6. Hoe kan de ziekte worden bestreden?

Er zijn geen chemische gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar tegen Xylella. Biologische bestrijding van de bacterie of de drager van de bacterie biedt wellicht op termijn mogelijkheden. Tot op heden heeft dit echter nog geen succes opgeleverd. Ook het injecteren van bomen met antimicrobiële stoffen heeft nooit iets opgeleverd.

In Amerika wordt een combinatie van maatregelen toegepast: teelt van schoon uitgangsmateriaal in insectenvrije tunnels of kassen, monitoringsprogramma’s, verwijderen van ziek materiaal, onkruidbeheersing en gebruik van contact- en systemische insectenbestrijdingsmiddelen.

Er wordt in veredelingsprogramma’s gewerkt aan druif en citrus, maar het kan wel 20 jaar duren voordat dit resistente rassen oplevert. Bij amandelen lijkt het gebruik van resistente onderstammen kansrijk.

Om verdere verspreiding te voorkomen wanneer de ziekte is vastgesteld, zijn op dit moment alleen preventieve acties mogelijk zoals vernietigen van aangetaste bomen en planten, de aanleg van bufferzones rond besmettingshaarden en controle van planten voor import uit gebieden met Xylella.

7. Welke acties worden ondernomen om verspreiding te voorkomen?

De EU heeft in 2014 een noodmaatregel afgekondigd waardoor planten van 160 soorten en 27 genera voorlopig niet meer geïmporteerd mogen worden in de Europese Unie. Dit is pas weer mogelijk op het moment dat het betreffende land duidelijk heeft gemaakt dat Xylella fastidiosa niet voorkomt in het betreffende land.
Bekijk hier de lijst met 27 geslachten en 160 soorten planten. Meer informatie is te vinden op de website van de NVWA.

8. Hoe wordt via onderzoek gewerkt aan de beheersing van Xylella?

Op Europees niveau lopen diverse initiatieven om kennis te ontwikkelen en te bundelen. Binnen het EU-programma EUPHRESCO wordt kennis over Xylella bij elkaar gebracht en taken verdeeld om dubbelonderzoek te voorkomen. Daarnaast is een nieuw EU-project gestart naar Xylella-waardplanten. In het EU-onderzoek wordt gefocust op:

 • Dichtheden en verdeling van Xylella in planten
 • Kennisontwikkelingen over vectorbiologie
 • Veldonderzoek naar waardplanten van de twee Xylella-stammen die in Europa voorkomen
 • Standaardisatie van toetsmethoden voor diagnostiek en resistentie
 • Beschikbaarheid van resistente genotypes, te beginnen met olijf

Binnen het Horizon 2020-onderzoeksprogramma van de EU is er momenteel een Call voor Xylella onderzoek. Wageningen University & Research is hierin actief.

In Nederland is in het kader van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen in 2016 gestart met een driejarig onderzoek naar Xylella. Wageningen University & Research voert hierin onderzoek uit naar isolatieprotocol, waardplantenreeks, bemonstering en diagnostiek.

9. Wat heeft WUR te bieden voor de beheersing van deze bacterieziekte?

De onderzoekers van Wageningen University & Research beschikken over veel kennis over plantpathogene bacteriën. Denk hierbij aan:

 • Groeimedia
 • Phylogenie en genomica
 • Diagnostische tools
 • Waardplantenstudies incl. screening en selectie op resistentie
 • Epidemiologie
 • Kennis van insecten als vector van ziekten
 • Kennis van bacteriën en bacterieziekten
 • Biologische bestrijding
 • Formuleren set van Good Practices om risico’s te beperken

De experts van WUR beschikken ook over veel praktijkkennis van ziekten en aantastingen in bomen en boomkwekerij- en fruitgewassen. Zo werkte bomenonderzoeker Jelle Hiemstra mee in het EU-project Vertigeen. Doel van dit project was een methode te ontwikkelen voor vroegtijdige detectie en kwantificering van de veel voorkomende Verticillium-verwelkingsziekte in olijfbomen. Het Vertigeen-systeem heeft op een innovatieve wijze verschillende nieuwe, maar bewezen succesvolle technieken samengebracht: de LAMP-methode (Loop mediated Isothermal Amplification) en elektrochemische detectie van DNA in oplossing. Daarnaast werd door Wageningen UR een Guide of Best Practices opgesteld voor het tegengaan van deze aantasting in olijf.

10. Waar is nog meer informatie te vinden over Xylella fastiodiosa?

10 vragen over Xylella fastidiosa (2024)

FAQs

Is there a cure for Xylella fastidiosa? ›

Unfortunately, there is no treatment for diseases caused by Xylella fastidiosa. The main goal of management is to prevent its spread, but when the infestation is heavy, it can be nearly impossible. Diseased fruit trees and vines can be removed and destroyed to stop or slow the spread of infection.

How to prevent Xylella fastidiosa? ›

Agricultural practices such as removal of weeds, ploughing of the soil, and other practices identified by the Member States should be implemented in that area with the aim to prevent the presence of the bacterium in its herbaceous hosts and to reduce the vector population in the area concerned.

What plants are susceptible to Xylella fastidiosa? ›

fastidiosa, which is found in Central and North America and Taiwan, can affect grape vines and citrus, coffee and almond plants. X. fastidiosa spp. pauca can affect coffee, citrus and olive plants.

What does Xylella fastidiosa cause? ›

Xylella fastidiosa is a bacterial disease of plants, it is transmitted by insects to host plants. Xylella can infect more than 500 species of plant causing leaf scorch, wilt, die-back and may lead to plant death. There is no known cure for the disease.

Is Xylella harmful to humans? ›

The bacteria (and related subspecies) does not impact human health but kills plants by damaging the water conducting system (xylem) in plants, which shows as leaf scorching. Xylella infection has several names depending on the plant that's affected.

What spreads Xylella? ›

The disease is spread by insects that feed on the xylem fluid, that is the vessel of the plant which carries water. This includes the widespread and common meadow spittlebug, which is the principle insect spreading the disease in Italy and France.

Are olive trees resistant to Xylella? ›

It has been proven that there are now two varieties of olive trees resistant to Xylella, namely the Leccino and Favolosa FS17 varieties, and therefore grafting on centuries-old olive trees is the only concrete solution to save them, thus protecting the world's unique heritage.

Where did Xylella come from? ›

The bacterium Xylella fastidiosa is native to the Americas where it causes disease in many important crops including citrus, coffee and grapevine. Until recently Xylella was absent from Europe but in 2013 the bacterium was identified as the cause of death of olive trees in southern Italy.

How do you diagnose Xylella? ›

The bacterial pathogen, Xylella fastidiosa, colonises xylem vessels; and when the vessels become blocked, disease symptoms are produced, which include wilts, diebacks, stunts and leaf scorches.

Is Xylella in the US? ›

X. fastidiosa occurs worldwide, though its diseases are most prominent in riparian habitats including the southeastern United States, California, and South America. Symptoms of X.

Will my olive tree recover? ›

Olive trees are extremely resilient. They've been known to shrug off frost, drought and even fire, re-growing and flourishing once again where few other plants on Earth could.

What is the transmission of Xylella? ›

Xylella fastidiosa's short range dispersion is mediated by insect vectors (Redak et al. 2004; Krugner et al. 2019), while its spread over longer distances is mostly due to the global plant trade (Sicard et al. 2018).

What is Xylella fastidiosa Pierce's disease of grapevines? ›

Description. Pierce's disease is a bacterial disease caused by Xylella fastidiosa. This bacterium lives in the water-conducting system (xylem) of the grapevine and is spread from plant to plant by sap-feeding insects. Glassy-winged sharpshooter, an exotic plant pest is a key vector.

What is Xylella fastidiosa on oak trees? ›

Bacterial Leaf Scorch (BLS) disease is caused by the bacterium Xylella fastidiosa, which infects the xylem of susceptible trees. This disease is transmitted by insect vectors, primarily sapsucking leafhoppers, though infection by root grafts are known to have occurred.

Can tree disease be cured? ›

Sanitation and removal. Most tree leaf diseases are not cured but require foliage to be removed and destroyed in the fall to avoid further infections in the next season. Pruning.

What is the cure for TMV? ›

There is no cure or treatment for TMV. Discard infected plants and thoroughly disinfest growing areas. Avoid growing vegetable transplants and ornamental crops in the same greenhouse. Workers should wash their hands after using tobacco products.

How do you treat tree plague? ›

Methods of Tree Disease Treatment

Fungicides are used to kill the fungi that cause many common tree diseases. Treatment methods include tree spraying or injection of fungicide into the truck, branches, or soil. Changes in your tree care routine can help to control disease and prevent recurrence.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 6258

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.