Ik ben particulier. Wat kan ik tegen Xylella doen? (2024)

Neem geen plantjes of stekjes mee van uw vakantieadres. Zo helpt u om een uitbraak van de schadelijke plantenziekte Xylella in Nederland te voorkomen.

Laat Xylella niet meereizen

Xylella fastidiosa is een gevaarlijke bacterieziekte voor planten. Meer dan 300 plantensoorten zijn er gevoelig voor. Een uitbraak kan ernstige schade veroorzaken in tuinen, openbaar groen en de natuur. Het heeft grote financiële gevolgen voor kwekers van bomen en vaste planten.

Helaas is er in verschillende gebieden in Europa Xylella ontdekt, maar we willen voorkomen dat het op meer plekken opduikt. Daarom vragen we u om geen planten, stekjes of ander plantmateriaal mee te nemen uit het buitenland. Als u dat wel doet, kan de Xylella-bacterie ongemerkt met u meereizen en brengt u de ziekte naar Nederland.

Xylella is niet schadelijk voor mensen en dieren. Maar de Xylella-bacterie kan wel veel verschillende planten ziek maken. Er zijn geen bestrijdingsmiddelen tegen Xylella, ook geen biologische. Daarom worden alle zieke planten vernietigd. Dat is de enige manier om verdere verspreiding te voorkomen. In Italië is door Xylella al een keer de gevreesde olijvenpest uitgebroken. Toen moesten een miljoen olijfbomen vernietigd worden.

Bij een uitbraak zijn dus ingrijpende maatregelen nodig. Dat leidt ook tot grote financiële schade. In Californië komt Xylella bijvoorbeeld voor in wijngaarden en in de druiventeelt. De jaarlijkse schade is daar 104 miljoen dollar. In de Europese Unie geldt de regel dat er minstens 4 jaar geen waardplanten (planten die vatbaar zijn voor de Xylella-bacterie) vervoerd mogen worden in en rond de besmette gebieden. Alleen al om die reden zou een uitbraak in Nederland grote gevolgen hebben voor kwekerijen van bomen, vaste planten én perk-, kuip- en potplanten.

Xylella kan overal voorkomen. In Europa zijn er tot nu toe vooral uitbraken geweest in Zuid-Europa. Bijvoorbeeld in de hak van Italië, op Corsica, op de Balearen en in Portugal.

In Noord-, Midden- en Zuid-Amerika komt Xylella al langer voor, onder andere in koffieplanten. Uit deze landen mag u helemaal geen planten of plantmateriaal meenemen. Invoer is alleen mogelijk met een officieel document: het fytosanitair certificaat. Als u geen certificaat heeft, bent u strafbaar.

Van meer dan 300 plantsoorten is nu bekend dat ze vatbaar zijn voor Xylella. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • bezemstruik / Spaanse brem (Spartium junceum)
 • citrus
 • druif (Vitis vinifera)
 • koffie (Coffea)
 • lavendel (Lavandula angustifolia)
 • maagdenpalm (Vinca)
 • oleander (Nerium oleander)
 • olijf (Olea europeae)
 • perzik, nectarine (Prunus)
 • roze maagdenpalm (Catharanthus roseus)
 • rozemarijn (Rosmarinus officinalis / Salvia rosmarinus)
 • struikveronica (Hebe)
 • vleugeltjesbloem (Polygala myrtifolia)

In het begin is vaak niets te zien aan zieke planten. Na een tijdje kan het volgende gebeuren:

 • de bladeren verdrogen
 • de bladranden worden bruin
 • de bladeren kleuren geel
 • de bladeren krijgen bruine plekken en het bladweefsel sterft af
 • de plant of boom groeit niet goed
 • de kruin wordt dunner
 • de takken sterven af
 • de plant of boom gaat dood

De verschijnselen ontstaan doordat de bacterie het transport van water en voedingsstoffen blokkeert. Daarom ziet u dezelfde problemen die er ook zijn als het erg droog is: verschroeiing, verdorring of verwelking van de bladeren, en uiteindelijk het afsterven van de plant.

Lastig te herkennen

Een Xylella-besmetting is heel lastig te herkennen. Allereerst omdat het een tijd duurt voordat de symptomen optreden. Maar ook omdat de symptomen een andere oorzaak kunnen hebben. Het kan ook om een andere plantenziekte gaan of om een reactie op een chemisch middel. Of om droogte.

Bovendien verschillen de symptomen per plantensoort. Hoe Xylella er bij verschillende planten uitziet kunt u bekijken op de website van EPPO, de Plantenbeschermingsorganisatie voor Europa en het gebied rond de Middellandse Zee.

Ik ben particulier. Wat kan ik tegen Xylella doen? (1)
Ik ben particulier. Wat kan ik tegen Xylella doen? (2)

De Xylella-bacterie kan zich verspreiden via transport van besmette planten, stekjes en ander plantmateriaal.

Insecten kunnen de bacterie ook verspreiden. Vooral schuimcicaden (spuugbeestjes) en felgekleurde cicaden met de kleuren rood-zwart, geel-zwart of bruinzwart. Deze insecten voeden zich met plantensap. Daarbij zuigen ze ook de bacterie op. Als ze daarna een andere plant aanboren, brengen ze de bacterie over. Op deze manier kunnen ze in korte tijd andere planten en bomen besmetten.

Bekijk foto's van cicaden.

Ook risico op andere plantenziekten

Naast Xylella zijn er nog veel andere plantenziekten en -plagen. Neem daarom nooit planten, stekjes, zaden of ander plantmateriaal mee uit het buitenland. Ook niet voor uw eigen tuin of balkon. Onbedoeld kunt u een ziekte of plaag meenemen en een uitbraak veroorzaken. Het risico hierop is extra groot bij plantmateriaal uit:

 • Zuid-Europa
  In Zuid-Europese landen als Italië, Spanje, Portugal en (zuid-)Frankrijk zijn regelmatig uitbraken van Xylella en andere plantziekten.
 • niet-EU landen
  Het meenemen van levende planten, zoals snijbloemen, bloembollen, stekken, groenten, fruit en zaden uit een niet-EU-land is verboden. Invoer is alleen toegestaan met een fytosanitair certificaat. Dit betekent dat het plantmateriaal gekeurd is in het land van herkomst. Als u geen certificaat hebt, bent u strafbaar. Er geldt een uitzondering voor de vruchten banaan, kokosnoot, dadel, ananas en doerian. Op de pagina Import planten, groenten, fruit, plantaardig materiaal vindt u meer informatie over producten die niet ingevoerd mogen worden en producten waarvoor een fytosanitair certificaat nodig is.
Ik ben particulier. Wat kan ik tegen Xylella doen? (2024)

FAQs

How do you prevent Xylella fastidiosa? ›

Agricultural practices such as removal of weeds, ploughing of the soil, and other practices identified by the Member States should be implemented in that area with the aim to prevent the presence of the bacterium in its herbaceous hosts and to reduce the vector population in the area concerned.

How is Xylella fastidiosa spread? ›

The disease is spread by insects that feed on the xylem fluid, that is the vessel of the plant which carries water. This includes the widespread and common meadow spittlebug, which is the principle insect spreading the disease in Italy and France.

What are the subspecies of Xylella fastidiosa? ›

There are two validly published subspecies of the bacterium: subspecies fastidiosa and subsp. multiplex; other names are widely used but not validly published, such as subsp. pauca and subsp. sandyi.

Is there a cure for Xylella? ›

fastidiosa after the treatments under evaluation. This is in agreement with current knowledge that there are no means to cure plants from this bacterial disease, in the sense of eliminating the pathogen from plant tissues.

What are the symptoms of Xylella fastidiosa? ›

Symptoms range from leaf scorch, or browning (below) to dieback and death. Symptoms vary depending on the host plant species and its degree of susceptibility, but include marginal leaf scorch, wilting of foliage, and withering of branches.

Is Xylella harmful to humans? ›

The bacteria (and related subspecies) does not impact human health but kills plants by damaging the water conducting system (xylem) in plants, which shows as leaf scorching. Xylella infection has several names depending on the plant that's affected.

Is Xylella in the US? ›

X. fastidiosa occurs worldwide, though its diseases are most prominent in riparian habitats including the southeastern United States, California, and South America. Symptoms of X.

What are the symptoms of Xylella in olives? ›

Symptoms. The bacterium causes a variety of symptoms which can include leaf scorch, wilt, dieback and plant death. Click this link to see image galleries of symptoms in Europe. Symptoms of Xylella can be identical to symptoms caused by drought or other stresses such as frost damage, disease or establishment problems.

How do you control the olive knot disease? ›

Olive knot is difficult to control and requires preventive bactericide applications. Treatments reduce the pathogen population on the plant surface, decreasing the probability of infection. It is also helpful to carefully prune during the dry season (July to August) to remove galls on twigs and branches.

Where does Xylella come from? ›

The bacterium Xylella fastidiosa is native to the Americas where it causes disease in many important crops including citrus, coffee and grapevine. Until recently Xylella was absent from Europe but in 2013 the bacterium was identified as the cause of death of olive trees in southern Italy.

How can we prevent the spread of Phytophthora? ›

Phytophthora spp. release swimming spores in water and waterlogged soil. To prevent disease, do whatever you can to prevent standing water. Prepare the nursery site to have an adequate slope and install tile drains and irrigation channels to convey water to a central location for treatment.

How do you prevent bacterial leaf blight? ›

How to manage
 1. Use balanced amounts of plant nutrients, especially nitrogen.
 2. Ensure good drainage of fields (in conventionally flooded crops) and nurseries.
 3. Keep fields clean. ...
 4. Allow fallow fields to dry in order to suppress disease agents in the soil and plant residues.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 6256

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.